رسانه های ترویجی
روشهای نمونه برداری از موجودات کفزی آبهای ساکن ، جاری  و دانه بندی رسوب( TOM) 
یعقوبعلی زحمتکش 
 
بی مهرگان کفزی، جانوران ساکن بسترند گه حداقل بخشی از دوره زندگی خود را بر روی و یا داخل بستر برکه ها ،دریاچه ها و نهرها ویا رودخانه ها سپری می کنند .آنها در فضاهای باریک ، بین سنگهای بستر،لابه لای مواد آلی و دیتریتها ، بر روی ذرات درشت و گیاهان آلی ویا داخل رسوبات ریز (رس ولای ) ساکن هستند . از نظر تکنیکی، بی مهرگان جانورانی هستند.فاقد ستون مهره اند . اکثریت گونه های بی مهرگان کفزی در نهرها حشرات آبزیهستند . علاوه بر حشرات آبزی که عمدتا دوران لاروی خود را در آبگیرها سپری می کنند ، سخت پوستان (خرچنگ ها ،آمفی پودا ، ایزوپودا ) ، نرمتنان (صدفها وشکم پایان ) ،کم تاران (زالوها و کرمهای خاکی ) وعنکبوتیان نیز در بین آنها مشاهده می شوند. یک تقسیم بندی رایج ، بی مهرگان کفزی را براساس اندازه شان طبقه بندی می کند . بدین ترتیب که به موجودات بنتیک بزرگتر از5/0 میلی متر یا 500 میکرون ( ماکروبنتوز یا بی مهرگان کفزی درشت)(Macrobenthosor Macroinvertebrates ) گفته می شود ، و به موجودات کمتر از 5/0 میلی متر و بزرگتر از 100 میکرون (مایو بنتوز ) گفته می شود مانند فرامینو فرا ، استراکودا ، و نماتودا .و به موجودات کمتر از 100 میکرون (میکروبنتوز ) گفته می شود مانند باکتریهاو پروتوزوآ.