1401/6/13    
بازدید: 1659
آئین نامه داخلی کمیته علمی– فنی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
ماده ۱- ترکیب کمیته علمی – فنی
اعضای کیته علمی- فنی موسسه عبارتند از:
  • معاون تحقیقاتی موسسه ( رئیس کمیته)
  • دبیر کمیته
  • دو نفر صاحب نظر از بخش اجرا
  • چهار نفر از خبرگان شیلاتی
  • دو نفر اعضای هیئت علمی از داخل یا خارج موسسه
  • نمایندگان معاونت آموزشی سازمان و معاونت محترم ترویج و مشارکت مردمی
تبصره۱:رئیس کمیته توسط معاون تحقیقاتی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی به مدت دو سال منصوب میشود.
تبصره۲:اعضای مذکور در بندهای (۲) ، (۳)، (۴) و (۵) بعد از تایید معاون تحقیقاتی سازمان و با حکم رئیس موسسه منصوب میشوند.
تبصره ۳: اعضای مذکور در بند (۲) ، (۳) ، (۴) و (۵) برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره۴: در غیاب ریاست کمیته علمی – فنی ، دبیر کمیته وظایف محوله را به عهده می گیرند.
ماده ۲–وظایف و اختیارات کمیته علمی – فنی
۱ – تدوین و تصویب آئین نامه داخلی کمیته.
– بررسی شناسنامه پروژه های تحقیقاتی پیشنهادی و ارائه نقطه نظرات لازم.
تبصره ۱: دعوت از روسای مراکز تحقیقاتی ، مدیران گروههای تخصصی و اجرایی و سایر صاحبنظران علوم شیلاتی برحسب مباحث بلامانع است.
تبصره ۲:کمیته جهت بررسی تخصصی و فنی طرحها و پروژه های تحقیقاتی با مشارکت و حضور تخصصی کارشناسان صاحب نظر نسبت به تشکیل کمیته های تخصصی اقدام خواهد نمود و از روسای گروههای تخصصی نیز دعوت به عمل خواهد آمد.
– تدوین آئین نامه ها و دستوراالعملهای پژوهشی.
– بررسی پیشرفت طرحهای پژوهشی طبق برنامه مصوب و تصمیم گیری در جهت اجرای مطلوب فعالیتهای پژوهشی
۵ – تعیین داور یا هیئت داوران طرحهای پژوهشی خاتمه یافته که از سوی بخشهای تخصصی موسسه معرفی میشوند
– تعیین و انتخاب پروژ های قابل ترویج و ارائه آن به معاونت ذیربط
– بررسی و پیشنهاد تاسیس و انحلال گروههای پژوهشی و پژوهشکده ها، مراکز و ایستگاهها به رئیس موسسه
– بررسی و پیشنهاد همکاریهای علمی با سایر موسسات و مراکز آموزشی – پژوهشی کشور به رئیس موسسه
– بررسی ، پیشنهاد و نحوه همکاری در برگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت و همایش ها و بازدیدهای علمی
– بررسی چگونگی انجام سفرهای علمی، بورس های تحصیلی و فرصتهای مطالعاتی در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط و پیشنهاد به کمیته علمی و فنی
– نظارت بر چگونگی انتشار و گزارش نهایی پروژه های تحقیقاتی
– بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص اصلاحیه های پروژه های تحقیقاتی
ماده ۳:دستورالعمل چگونگی تهیه و تصویب پروژه های تحقیقاتی
– به استناد آئین نامه شماره ......................... مورخ ....................... ارسالی از سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی ، کلیه مراکز تحقیقاتی ، ایستگاههای تابعه و پژوهشکده ها موظفند در قالب فرم های پیش بینی شده شناسنامه طرح ها و پروژه های پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان تیر ماه به معاونت تحقیقاتی موسسه ارسال نمایند
تبصره ۱:پروژه ها قبل از ارسال به معاونت تحقیقاتی باید در شورای پژوهشی مرکز مربوطه تصویب شده باشد.
تبصره ۲:پروژه ها قبل از ارسال به معاونت تحقیقاتی باید در کمیته های تکثیر و پرورش یا کمیته های مدیریت صید و یا کمیسیون بهره برداری شیلات تایید شده باشد.
– شناسنامه های پروژه ها و طرحهای تحقیقاتی پیشنهادی ظرف مدت ۳ ماه (تا پایان مهر ماه ) در کمیته علمی – فنی مطرح و مورد تایید قرار گیرد .
تبصره ۱: کلیه اسناد پروژه ها جهت طرح در شورای پژوهشی از نظر اعتباری و نیروی انسانی در کمیته علمی – فنی مطرح و مورد تایید قرار گیرد.
تبصره ۲: پروژه هایی که نیاز به اصلاح دارد باید در مراکز و بخش های مربوطه اصلاح شود.
– کلیه طرحها و پروژ های مصوب کمیته علمی – فنی از اول مهر هر سال تا پایان بهمن ماه در شورای پژوهشی جهت تصویب نهایی مطرح شود و در اسفند ماه همه پروژه ها به کمیسیون سازمان تحقیقات ارسال شود.
تبصره۱:حضور روسای محترم تحقیقاتی و کارشناسان مربوطه عندالزوم بلامانع است.
- کلیه پروژه ها و طرحهای مصوب شورای پژوهشی موسسه بهمن تا فروردین ماه سال بعد به کمیسیون هماهنگی طرحها و پروژ های تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ارسال شود.
– کلیه طرحهایی که به تایید سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی رسید، توسط رئیس شورای پژوهشی به واحدهای پیشنهاد دهنده ارسال شود.
ماده ۴:جلسات کمیته با دو سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات کمیته با حضور اکثریت آراء اعضاء حاضر در جلسه ، مصوب تلقی خواهد شد.
ماده ۵:کلیه اعضاء موظف هستند غیبت موجه خود را دو روز قبل از تشکیل جلسه به اطلاع دبیر کمیته برسانند.
تبصره ۱:در صورتیکه هر یک از اعضاء ۳ جلسه متوالی و یا ۵ جلسه متناوب بطور غیر موجه غیبت نمایند عضویت آنها مورد تجدید نظر خواهد گرفت.
ماده ۶:دستور کار جلسات کمیته باید حداقل ۷ روز قبل از تشکیل جلسات از طریق دبیر کمیته برای اعضاء ارسال گردد.
ماده ۷:مصوبات کمیته توسط رئیس موسسه ابلاغ خواهد گردید.
تبصره ۱: در هر جلسه دبیر کمیته ، موارد مصوبه را قرائت و اعضاء کمیته مورد تایید قرار دهند.
ماده ۸:تجدید نظر در مصوبات کمیته با پیشنهاد رئیس بخش مربوطه و با موافقت یک سوم اعضاء کمیته امکان پذیر می باشد.