1401/6/13    
بازدید: 1559
وظایف شورای پژوهشی:
 • تدوین آیین نامه داخلی شورا.
 • تدوین سیاستها و برنامه‌های علمی– پژوهشی موسسه.
 • تصویب آیین نامه ها و دستورالعملهای پژوهشی گروههای پژوهشی.
 • بررسی و تصویب طرحهای پژوهشی موسسه و نظارت بر کیفیت و حسن اجرای آنها.
 • بررسی پیشرفت طرحهای پژوهشی طبق برنامه مصوب و در صورت لزوم تجدید نظر و تصویب تغییرات.
 • تعیین داور یا هیات داوران طرحهای پژوهشی خاتمه یافته که از سوی معاون پژوهشی موسسه معرفی می شوند.
 • ارزیابی نتایج فعالیتهای پژوهشی.
 • پیشنهادایجاد و انحلال گروههای پژوهشی ومراکزتابعهبه رئیس موسسه.
 • برنامه ریزی برای ایجاد و تعمیق ارتباط علمی با سایر موسسات و مراکز آموزشی– پژوهشی کشور برابر ضوابط و مقررات مربوطه.
 • بررسی و تصویب برگزاری دوره‌های پژوهشی کوتاه مدت و همایش ها و بازدیدهای علمی.
 • پیشنهاد آیین نامه‌های سفرهای علمی، بورس های تحصیلی و فرصتهای مطالعاتی به مراجع ذیربط.
 • بررسی و پیشنهاد نیازهای تجهیزاتی، انتشاراتی، اطلاعاتی و علمی به مراجع ذیربط.
 • بررسی و تصویب سفرهای علمی، بورسهای تحصیلی و فرصتهای مطالعاتی اعضای هیات علمی موسسه.
 • تصویب آیین نامه‌های تالیف و ترجمه کتاب و مقاله و نحوه انتشار نتایج فعالیتهای پژوهشی موسسه.
 • بررسی صلاحیت علمی متقاضیان عضویت در هیات علمی موسسه و اظهار نظر نسبت به آن.