ردیف
طرف تفاهم نامه
سال عقد تفاهم نامه
۱
اتحادیه صادرکنندگان آبزیان
۱۳۹۳
۲
انجمن آبزی پروری کشور
۱۳۹۳
۳
دانشگاه محیط زیست
۱۳۹۳
۴
جهاد دانشگاهی استان سیستان و بلوچستان
۱۳۹۳
۵
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۱۳۹۳
۶
دانشگاه علوم پزشکی آجا
۱۳۹۳
۷
شرکت سرمایه گذاری کوثر
۱۳۹۴
۸
اتحادیه ماهیان سردابی کشور
۱۳۹۴
۹
انجمن فارغ التحصیلان و متخصصین ایرانی مقیم آلمان
۱۳۹۴
۱۰
موسسه جهادنصر
۱۳۹۴
۱۱
تک ژن زیست، انتقال دانش فنی
۱۳۹۳
۱۲
تک ژن زیست، انتقال دانش فنی
۱۳۹۴
۱۳
اتحادیه ماهیان سردابی-انتقال دانش فنی
۱۳۹۴
۱۴
شرکت آساراب
۱۳۹۴
۱۵
مروارید منطقه آزاد چابهار
۱۳۹۴
۱۶
اقیانوس شناسی
۱۳۹۴
۱۷
انجمن ماهیان زینتی
۱۳۹۴
۱۸
جهاد استان اراک
۱۳۹۵
۱۹
توسعه علوم و فناوری کشورهای اسلامی
۱۳۹۵
۲۰
تفاهم نامه آبزی پژوهان پیشگام انتقال دانش فنی
۱۳۹۵
۲۱
تفاهم نامه آبزی پژوهان پیشگام اانتقال دانش فنی
۱۳۹۵
۲۲
سازمان فضایی کشور
۱۳۹۵