رسانه های ترویجی / ماهیان سردآبی

انواع قفس پرورش ماهی
مرکز تحقيقات ذخاير آبزيان آبهاي داخلي-گرگان - شنبه پانزدهم تیر 1398 

انواع قفس پرورش ماهی

انواع قفس پرورش ماهی
نویسنده: طاهر پورصوفی         بازدید: 880 مرتبه
افزایش تولید در واحد سطح در مزارع پرورش قزل آلای رنگین کمان با استفاده از تصفیه فیزیکی و هوادهی آب برگشتی
مرکز تحقيقات آرتمياي کشور - شنبه هشتم دی 1397 

افزایش تولید در واحد سطح در مزارع پرورش قزل آلای رنگین کمان با استفاده از تصفیه فیزیکی و هوادهی آب برگشتی

افزایش تولید در واحد سطح در مزارع پرورش قزل آلای رنگین کمان با استفاده از تصفیه فیزیکی و هوادهی آب برگشتی
نویسنده: علی نکوئی فرد         بازدید: 997 مرتبه
1