سه شنبه ششم آبان 1393 

ارزیابی ذخایر خرچنگ دراز آب شیرین Astacus leptodactylus سد ارس

به منظور تعیین میزان زی توده، حداکثر محصول قابل برداشت و پویایی جمعیت خرچنگ دراز آب شیرین سد ارس در طی سال 1391، تعداد 420 عدد تله فونلی در رجهای 30 عددی آماده و بعد از طعمه گذاری، در ایستگاه ها (قرق، تاج سد، بایرام پمپی، باغ سیب، قزل قشلاق، پمپاژ شیبلو و قنبر کندی) و اعماق مختلف (2.5 ، 5، 7.5 ، 10 ، 12.5و 15 متری) دریاچه سد ارس مستقر گردیدند.
مقالات علمی | بازدید: 2701 مرتبه | 0 نظر

نتایج نشان داد که صید در واحد تلاش (تله -شبانه روز) در طول دوره مطالعه و در کل دریاچه سد ارس 4.49± 9.72عدد بود. ارزیابی ها به روش Schnabel نشان داد که دامنه نوسان زی توده خرچنگ های تجارتی با طول بیش از 120 میلی متر، 313-131 کیلو گرم با میانگین 30.23± 212.59کیلو گرم در هکتار می باشد. زی توده خرچنگ دراز آب شیرین برآورد شده با روش فوق (با طول بیش از 120 میلی متر) حدود 247 تن و حداکثر محصول قابل برداشت پایدار (MSY) محاسبه شده با فرمول Gulland، 83 تن برآورد گردید. در این مطالعه میانگین طول و وزن خرچنگ دراز آب شیرین به ترتیب 12.89± 106.26 میلی متر و 15.54±38.79 گرم بود که هر دو پایین تر از تراز صادراتی شیلات آذربایجان غربی بودند. بزرگترین شاه میگوی صید شده دارای طول 171 میلیمتر و وزن 216 گرم بود. نتایج نشان داد که 13.62درصد از کل صید، طولی بالاتر از تراز صادراتی شیلات آذربایجان غربی (120میلی متر) و 19.9درصد از کل صید وزنی بالاتر از تراز صادراتی شیلات آذربایجان غربی (50 گرم) دا شتند. نسبت جنسی نر به ماده در خرچنگ های بررسی شده 1.21 به 1 بود. زمان پوست اندازی نرها از اردیبهشت ماه در دمای آب 16 درجه سانتیگراد شروع و در اوایل خرداد ماه زمانیکه دمای آب به 18 درجه سانتیگراد می رسد پایان می یابد، دومین پوست اندازی نرها و اولین پوست اندازی ماده ها توام بوده و در اواخر شهریور ماه در دمای آب 18 درجه سانتیگراد اتفاق می افتد. زمان تکثیر در این آبزی از اواسط آذر ماه شروع و تا اواسط خرداد ماه سال بعد ادامه می یابد و زمان صید نیز از نیمه دوم خردادماه تا نیمه اول آذرماه می باشد.

انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code