جلسه سخنرانیجناب آقای دکتراحمد غرقی(عضو هیئت علمی و مدیر گروه ژنتیک مولکولی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ) روز دوشنبه مورخ 8/10/93 ساعت14 الی 15در سالن کنفرانس موسسه برگزارشد.

خلاصه ای از این سخنرانی به شرح ذیل ارائه میگردد:

ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ آبزیان و اصلاح نژاد آنان ﺷﻨﺎﺧﺖ ژنتیکی آنها و هویت بخشی به آنهاست . از آنﺟﺎ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﻲﺗﺮﻳﻦ واﺣﺪ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ(Species) اﺳﺖ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺮدن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی آبزیان ﺣﺴﺎس و در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ و همچنین گونه های مناسب اصلاح نژاد ، ﺿﺮورت و ﻓﻮرﻳﺘﻲ ﺑﺎﻻ دارد.ﺧﻂﺷﻨﺎﺳﻪﮔﺬاریDNA، روﺷﻲ ﻣﺪرن، ﺗﻜﺮارﭘﺬﻳﺮ، ﺳﺮﻳﻊ وﻛﺎرآﻣﺪ و ارزان ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ وﻳﮋه ی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻂﺷﻨﺎﺳﻪ (Barcode) ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺮای ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻳﻜﺘﺎ ﺳﺖ.

ﺑﺮای ﺑﻴﺸﺘﺮﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮری، ﺑﺨﺸﻲ از ژن سیتوکروم اکسیداز زیر واحد یکCox1)) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻂﺷﻨﺎﺳﻪ ﺗﻮاﻟﻲﻳﺎﺑﻲ و ﺛﺒﺖ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﺷﻨﺎﺳﻪی ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺛﺒﺖ ﻣﻲﺷﻮد. این مطالعات تاکنون در کشور سابقه نداشته است . پس از تعیین بارکد (شناسه ژنتیکی) ، ایجاد کتابخانه ای از این قطعه ها به عنوان مرجع ژنتیکی آبزیان تاسیس می گردد، که هویت گونه های موجود در آن تایید شده اند.این کتابخانه های ژنتیکی آبزیان (بانک های ژن ) تا پایان سال 1394 در پژوهشکده ها و مراکز تحقیقات شیلاتی ایجاد و راه اندازی می گردند. ایجاد کتابخانه ژنومی آبزیان از اهمیت علمی معتبری برخوردار است . توالی نمونه های DNAآبزیان و توالی نوکلوتید های بارکد شده دو ژن سیتوکرواکسیداز (CO1)و ژن[1]Internal transcribed spacers1 (ITS1)هرکدام از ماهیان (اطلاعات کتابخانه ای ژنتیکی آبزیان ) را دو پایگاه داده ها با عنوان یا BOLDدر پایگاه های علمی رفرانسNCBI[2]آمریکا وBOLD"سیستم بارکد داده های حیاتی[3]" کانادا ثبت می نمائیم

هر یک از این شناسه ها آبزیان شامل نام گونه، توالی بارکد، محل جمع آوری نمونه، عکس نمونه و دیگر داده های زیستی است.

اهداف این مطالعه:

- شناسائی ساختار ژنتیکی گونه ها زیر گونه ها مربوط به هر گونه

- معرفی مارکرهای ژنتیکی مربوط به هر یک از گونه های آبزیان اقتصادی کشورDNA barcoding

- تهیه شناسنامه مولکولی و ثبت ﺧﻂﺷﻨﺎﺳﻪ ژنتیکی آبزیان اقتصادی کشور درNCBI


[1]- استفاده از ژن(ITS1) برای اولین بار در کشور مورد استفاده قرار می گیرد.

[2] - National Center for Biotechnology Information (NCBI)

[3] -Barcode of Life Data(BOLD)

انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code