امروزه اﺳﺘﻔﺎده گسترده‌از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎک و آب ﻏﻴــﺮ ﻗﺎﺑــﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﻛﺸﺎورزی، ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎ امکان ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰی ﭘﺮوری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ راﻫﻜﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ برای تولید غذا و ایجاد اشتغال ﻣﻄﺮح است. ﻛﺸﻮر ایران ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺣﺪود 240 ﻣﻴﻠﻲ متر درﺳﺎل ﺟﺰء ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ دﻧﻴﺎ محسوب می گردد،از این رو آبزی‌پروری در دریا در کشوری مانند ایران که با کمبود منابع آب شیرین روبرو است از ضروریات است. پرورش ماهی در قفس از سیستم‌های جدید پرورش آبزیان در محیط محصور است که به‌دلیل تقاضای جهانی به تولیدات آبزی و محدودیت آب‌های شیرین در نیم قرن اخیر رشد فزاینده‌ای داشته است. از محاسن برجسته پرورش ماهی در قفس های دریایی؛ استفاده از منابع آبی بجای زمین، کاهشهزینه اجرائی پرورش ماهی، صرفه جوئی در مصرف آب شیرین، سهولت و سرعت احداث، کمتر بودن بیماری های ماهیان آب شور،سهولت انتقال قفس (آلودگی و ..)، کاهش تجمع آلودگی در محیط پرورش و حل مشکلات اجتماعیو افزایش توان اقتصادی ساحل نشینان می‌توان اشاره کرد.

هر چند شروع فعالیت پرورش ماهی در قفس در کشور ایران حدوداً مقارن با توسعه تجاری این صنعت در جهان بوده است، اما مطالعات منسجم و پیوسته ای بر روی پرورش ماهی در قفس تا مرحله بهره برداری و تجاری سازی صورت نگرفتو هنوز با مشکلات عدیده ای از قبیل؛ انتخاب محل مناسب استقرار قفس، انتخاب نوع قفس و انتخاب گونه مناسب پرورشی ( با ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی) روبرو است.

در این راستا موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با حمایت مالی سازمان شیلات ایران"طرح جامع بررسی منطقه جنوب دریای خزر با تاکید بر توسعه آبزی پروری در قفس"را با هدف انتخاب مکان مناسب استقرار قفس بهاجرا گذاشت. فاز اول به اتمام رسید و فاز دوم آن در حال انجام است. در این سخنرانی محور های طرح پیرامون پروژه های زیر طرح مورد بحث قرار گرفت که شامل: بررسی پارامتر های محیطی، فیزیکوشیمیائی آب، تحلیل داده های موجودات زیستی، آلاینده های زیست محیطی، معرفی نوع قفسریا، امکان سنجی معرفی ماهی، روش های مناسب تغذیه ای، بررسی های بهداشتی و بیماری های احتمالی تهدید کننده پرورش ماهی در قفس و ارزیابی اقتصادی و اجتماعی پرورش ماهی در قفس در منطقه جنوبی دریای خزر بود. با توجه به نوع قفس های موجود در خزر جنوبی و امکان اسقرار آن در اعماق 40-30 متر، مساحت قابل استفاده به میزان 9/335 کیلومتر مربع برآورد گردید. درصورت استفاده از قفس های دریا های آزاد امکان توسعه تا اعماق 100 متر بالغ بر 2000 کیلومتر مربع برآورد گردیده است.

در نهایت توسعه آبزی پروری در قفس در خزر جنوبی با برنامه ای منسجم و منوط به اجرای پایلوت تحقیقاتی با در نظر گرفتن تمامی جوانب فوق الذکر و ارزیابی جامع زیست محیطی به همراه ظرفیت سنجی و خودپالائی دریا شکل خواهد گرفت.

انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code