جلسه سخنرانی علمی دکتر حمیدرضا شاه محمدی – مسئول گروه فرآوری و بهداشت فرآورده های آبزیان درسالن کنفرانس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی در روز دوشنبه 1393/11/13 ساعت ۱۴ الی ۱۵برگزار گردید.

نکات مهم سخنرانی:

آشنایی با:
  1. روشهای طراحی آزمایش ((Design of experiments شامل: Full and fractional Factorial
  2. روشهای بهینه سازی شامل Mixture design، Taguchi، Response Surface Methodology
  3. انواع RSM و نحوه کاربرد آن در انجام پژوهشهای علمی وقتی چندین عامل مختلف همزمان مورد مطالعه قرار میگیرند.
  4. طراحی تیمار ها به کمک RSM، نحوه تفسیر نتایج و دستیابی به ناحیه و نقطه بهینه مورد نظر
موضوعات مهم سخنرانی:
برای بهینه سازی در روشهای طراحی آزمایش ((Design of experiments روشهای بهینه سازی شامل Mixture design، Taguchi، Response Surface Methodology وجود دارند که اولی برای فرمولاسیون دومی برای شرایط فرآیندی و سومی دارای کاربرد همزمان برای تغییرات فرآیندی و فرمولاسیون است. و اما روش RSM خود دارای 2 تکنیک است. یکی Central Composite Design که همزمان میتواند 2 تا 9 فاکتور(متغیر مستقل) را با تعداد زیادی پاسخ (متغیر وابسته) مدل سازی و بهینه نماید. دیگری Box- Behnken که 3 الی 7 فاکتور را با تعداد زیادی پاسخ (متغیر وابسته) مدل سازی نموده و بهینه میکند. نکته قابل توجه اینست که برای استفاده از این روشها از ابتدا طراحی تیمار ها باید بوسیله این روشها انجام گیرد تا بتوان تحلیل داده ها را نیز به همین روشها و به کمک نرم افزار انجام داد. بطوریکه طراحی تیمار ها توسط نرم افزار و البته با توجه به اطلاعاتی که به آن داده میشود مشخص میگردد و پس از بدست آمدن نتایج آزمایشها، تحلیل داده ها نیز توسط نرم افزار صورت گرفته و نقطه بهینه بدست می آید. در واقع RSM با استفاده از رگراسیون و بر اساس یک تابع چند جمله ای درجه دو مدل سازی ریاضی داده ها را انجام میدهد. برای مثال این تابع برای 3 فاکتور (3 متغیر مستقل) به صورت زیر بیان میشود.
y1= β⁰+ β1 x1+ β2 x2+ β3x3+ β11x12+ β22 x22+ β33 x32+β12x1x2 +β13x1x3 +β23x2x3
برای انجام یک تحقیق بر اساس RSM به کمک یک نرم افزار آماری از قبیل MINITAB یا SPSS، پنج مرحله شامل طراحی آزمایشها Experimental) Design)، تجزیه و تحلیل داده ها (Experimental Analyses)، غربالگری و حذف فاکتور های غیر معنی دار و تجدید مدل ریاضی تا رسیدن به مدل قابل قبول (Screening)، بهینه سازی (Optimization) و یافتن ناحیه و نقطه بهینه ادامه می یابد. در نهایت باید اعتبار سنجی (Validation) یافته ها و نقطه بهینه به کمک نرم افزار آماری صورت گیرد.

آدرس پست الکترونیکی سخنران:H_r_shahmo@yahoo.com

انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code