خلاصه سخنرانی:

تقریبا نیمی از ماهیان استخوانی کشف شده شامل گونه هایی از مارماهیان (Anguilliformes) و سوف ماهیان (Perciformes) عصر حاضر هستند. لذا بر اساس مستندات و شواهد موجود به نظر می رسد که این گروه از ماهیان برای نخستین بار در مناطق ساحلی این ناحیه رشد کرده اند و سپس تحت تاثیر تغییرات آب و هوایی و بآشفتگی زیستگاهی و نامساعد شدن شرایط محیط دریایی، در مناطق جنوبی تر مستقر شده اند.

موضوعات مهم سخنرانی:

نمونه های فسیل شامل صفحات استخوانی، دندان و اسکلت (جمجمه، ستون مهره) و فلس در قالب چهار رده طبقه بندی فسیلی ماهیان صفحه استخوانی یا پلاک داران (Placoderms) ،غضروفی (Chondrichthyans) ، استخوانی (Osteichthyans) و فلس داران و شعاعیان سخت (Acanthodians) شناسایی و کد بندی گردیدند. در نمونه های فسیلی ایران تاکنون هیچگونه اثری از حضور زره داران (Agnathyans) از تعداد 125 نمونه فسیلی، تعداد 37 گونه از 21 خانواده شناسایی گردیدند که نمونه های متعلق به سه خانواده Gonostomatidae، Clupeidae و Dussumieriidae به ترتیب بیشترین فراوانی فسیل ماهیان را داشته اند. عمده ترین مناطق پراکنش آنها در ناحیه زاگرس میانی بوده است و کلیه نمونه ها از گروه فسیل های دریایی در سازند های رسوبی و آهکی زاگرس یافت شده اند. قدیمی ترین نمونه ها مربوط به Mesozoic با 250-200 میلیون سال قدمت (سازند بنگستان)، و جوان ترین مربوط به Tertiary با 5-2 میلیون سال قدمت (سازند مکران) بودند. مطالعات ترکیبی دیرینه شناسی و جغرافیای زیستی فون ماهیان عصر حاضر مشخص نموده است که تعداد 19 گونه از ماهیان استخوانی مورد شناسایی دارای زیستگاه فعلی در حوضه دریایی خلیج فارس و دریای عمان هستند که دارای شباهت و قرابت نزدیک گونه ای هستند. این گونه ها عمدتا متعلق به ساردین ماهیان (Clupeiformes) می باشند که از گستره و پراکنش جغرافیایی و تنوع گونه ای، ویژگیهای رفتاری مهاجرت های طولانی و همچنین سازگار پذیری در محدوده های زیستی پر دامنه شوری (Euryhaline) و حرارتی (Euryterm) را دارا هستند که مهمترین عوامل موفقیت روند تکاملی انها محسوب می شود.

آدرس پست الکترونیکی سخنران:sillaginid@hotmail.com

انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code