نقشه راه توسعه آبزی پروری  سردآبی
شنبه 8 تیر 1398

نقشه راه توسعه آبزی پروری سردآبی

کتاب های منتشره سال 96    |    1090 بازدید    |    سال انتشار: 1396    |    قیمت: 350000 ریال   

خلاصه:  این کتاب در قالب 4 فصل شامل: مروری بر وضع موجود، مشکلات و محدودیت ها در عرصه صنعت آبزی پروری سردآبی، تعیین و اولویت بندی اهداف و برنامه های پیشنهادی و الزامات تنظیم گردیده است.

عنوان کتاب به زبان اصلی:
مؤلفین:‌ دکتر مرتضی علیزاده و همکاران
مترجمین:
در زمینه توسعه شیلاتی کشور اقدامات موثری در برنامه های اول، دوم، سوم و چهارم انجام گردید و شرایط مناسبی را برای توسعه پایدارتر و بهبود مدیریت شیلاتی فراهم نمود. به طور کلی، جهت گیری برنامه های مذکور موجب افزایش تولید، عرضه و مصرف آبزیان در کشور گردیده و چشم انداز نسبتاً ثابتی را برای رسیدن به متوسط مصرف سرانه کشورهای در حال توسعه به عنوان شاخصی مهم در توسعه شیلاتی ایجاد نموده است. بدون شک، دستیابی به چنین هدفی متضمن دو اصل مهم بهره برداری پایدار از ذخایر منابع آبی و همچنین توسعه پایدار در آبزی پروری است. اجرایی شدن این دو اصل مهم، مستلزم برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های تحقیقاتی به عنوان بستر و اساس توسعه می باشد. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به عنوان متولی تحقیقات شیلاتی کشور، اولین برنامه پنجساله توسعه تحقیقاتی را به عنوان موسسه ای مستقل تجربه می کند و به رغم وجود برخی کاستی ها و نواقص بویژه در عرصه صنعت آبزی پروری سردآبی می توان از آن به عنوان گامی مهم در چارچوب نظام برنامه ریزی کشور یاد نمود که سعی در سازماندهی و هدایت برنامه های تحقیقاتی متناسب با نیازهای بخش تولید دارد. این کتاب در قالب 4 فصل شامل:  مروری بر وضع موجود،  مشکلات و محدودیت ها در عرصه صنعت آبزی پروری سردآبی،  تعیین و اولویت بندی اهداف و برنامه های پیشنهادی و الزامات تنظیم گردیده است.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code