دوشنبه پانزدهم بهمن 1397 

آگهی مزایده سازه اسکلت فلزی

آگهی مزایده سازه اسکلت فلزی با وزن تقریبی 461 تن واقع در استان بوشهر
فراخوان | بازدید: 2178 مرتبه | 0 نظر
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در نظر دارد سازه اسکلت فلزی خود با وزن تقریبی 461 تن واقع در استان بوشهر را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند، لذا بدین وسیله از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید به نشانی: تهران خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان مشاهیر، نبش خیابان غفاری، پلاک 5 مراجعه و نسبت به خرید و دریافت اسناد اقدام نموده و ظرف مدت 10 روز از تاریخ درج آگهی پیشنهاد خود ر ابه انضمام ضمانتنامه بانکی ، چک تضمینی به مبلغ 700 میلیون ریال به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند. نقشه ها و شرایط مزایده در موسسه موجود بوده و پیشنهاد دهنده یک نسخه از آن را دریافت و ضمیمه پیشنهاد خود می نماید. ضمنا شمار تلفن 88381066آماده پاسخگویی می باشد .
 
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code