به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، اولین جلسه کارگروه ترویج و انتقال یافته های علمی در سال 98 با حضور اکثریت اعضاء و جمعی از فعالین صنعت پرورش میگو در سالن جلسات  پژوهشکده برگزار گردید. در این جلسه ضمن ارائه گزارش فعالیت های ترویجی صورت گرفته، اهداف و برنامه های پژوهشکده در سال ارائه شد. همچنین موضوعات پیشنهادی ارائه شده در خصوص تولید، نشر آثار ترویجی و عناوین مربوط به برگزاری دوره های آموزشی ویژه بهره برداران میگو از سوی اعضاء مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code