به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریاس عمان_ بندرعباس، جلسه ای با حضور معاون، کارشناسان معاونت صید و همچنین رئیس پژوهشکده، رئیس بخش و کارشناسان بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر پژوهشکده به منظور بررسی و اخذ نظرات مشترک درخصوص فعالیت های جاری و اولویت های پژوهشی سال 98 برگزار گردید. ابتدا رئیس و معاون پژوهشی پژوهشکده ضمن خوشامدگویی، مروری کلی بر فعالیت های مشترک داشتند در ادامه دکتر سالارپوری، رئیس بخش بیولوزی و ارزیابی ذخایر آبزیان مهمترین دستاوردهای پژوهش های اجرا شده   از سال 1390 تا کنون در زمینه برآورد ذخایر آبزیان و ماهیگیری در این پژوهشکده را معرفی نمودند. سپس مهندس جوانمرد، معاونت صید شیلات استان اهمیت اجرای طرح های مشترک برای رفع مشکلات جامعه صیادی و بهره برداری از ذخایر آبزیان دریایی را تبیین کردند. در این جلسه کارشناسان پژوهشی حاضر اهم نتایج تحقیقاتی بدست آمده را در حوزه تخصصی خود را تشریح نمودند. اهمیت دریافت به موقع و دقیق آمار صید شیلات برای تجزیه و تحلیل در پژوهش های مرتبط با آبزیان دریایی مورد بحث قرار گرفت و طراحی پایلوت اپلیکیشن ثبت و دریافت برخط داده های صید پیشنهاد گردید. نتایج پژوهش های انجام شده بر روی  ذخایر ماهیان کفزی، ماهیان سطح زی (ساردین و تون ماهیان)، ماهیان میان زی (فانوس ماهی و یال اسبی) و ذخایر میگو های تجاری استان هرمزگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اجرای اقدامات اصلاحی در خصوص بهره برداری از ذخایر آبزی از طریق برنامه مدیریتی حفاظت و بازسازی ذخایر و استاندارد سازی ادوات صید مورد تاکید و برنامه های ترویجی نتایج حاصل از دستاوردهای پژوهشی با هدف صید پایدار و مسئولانه در راستای تامین معیشت پایدار جامعه صیادی هرمزگان مورد تاکید قرار گرفت.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code