آگهی مناقصه
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در نظردارد1 - انجام اموردفتری،خدمات آبدارخانه، نظافت 2- امور حفاظت و نگهبانی خودرا از طریق مناقصه عمومی درقالب قراردادجداگانه به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر یک هفته پس از تاریخ انتشار آگهی با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس : تهران- میدان هفت تیر- تقاطع خیابان مشاهیر وغفاری- پلاک 5  موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مراجعه یا از طریق سایت www.ifro.ir مدارک مناقصه را تکمیل و به اداره خدمات آقای اردستانی تحویل نمایند در صورت لزوم با شماره تلفن (88381088) آقای اردستانی تماس حاصل فرمایند.
روابط عمومی
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code