به گزارش روابط عمومي مركز تحقيقات شيلات آبهای دور- چابهار، دوره آموزشی مديريت بهداشتی و امنيت زيستی در مزارع پرورش ميگو با تاكيد بر بيماری لكه سفيد ميگو با همکاری اداره كل شيلات استان، ايستگاه تحقيقات كشاورزی منابع طبيعی و اداره دامپزشكی چابهار در سايت پرورش ميگو گواتر برگزار گرديد. موضوعات دوره آموزشی با عناوین: مديريت تغذيه وغذادهي درمزارع پرورش ميگو توسط دكتر نصيری، مروری بربيماري لكه سفيد توسط دكتراسكندری، پيشگيری بروز عارضه سرقرمزی ميگوی پرورشی توسط سركار خانم دكتر باقری و اصول مديريت آب وهوادهی استخر پرورش ميگو توسط سركار خانم مهندس عرفاني فر برای بهره برداران و كارشناسان حاضر در دوره ارائه شده است. در پایان ارائه مطالب، حاضرین در دوره مسائل و مشکلات خود را در قالب پرسش مطرح کردند که راه حل برای رفع آنها از طرف مدرسين دوره ارائه شده است.  
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code