به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، دکتر بهمنی، رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به همراه معاون پژوهش و فناوری، دکتر سیدمرتضایی از پژوهشکده بازدید کردند. دراین راستا به منظور آشنایی با فعالیت ها و پروژه های جاری پژوهشکده، جلسه ای با حضور تمامی محققین هیات علمی و غیر هیات و همچنین کارشناسان پشتیبانی، امور اداری و مالی تشکیل گردید. در این جلسه ابتدا دکتر مرتضوی، رئیس پژوهشکده، مهمترین دستاوردهای پژوهش و پشتیبانی سالهای اخیر (1398-1396) را ارائه نمود.  سپس محققین و کارشناسان نظرات و تجربیات خود را مطرح کردند. در ادامه دکتر بهمنی به جمع بندی مطالب پرداخته و در خصوص سیاست های پژوهشی و اجرایی موسسه رهنمودهای لازم را مطرح کرد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code