به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، در مدت حضور دکتر بهمنی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و معاونین محترم پژوهش و فناوری و ترویج و انتقال یافته های علمی در بندرعباس، روز یکشنبه مورخ 1398/5/27 جلسه مشترکی با حضور دکتر همتی استاندار محترم هرمزگان تشکیل شد. در جلسه مذکور دکتر بهمنی بر مهمترین چالش های استانی شیلاتی و زمینه های همکاری و حضور فعال پژوهشکده در ریشه یابی و ارائه راهکارهای علمی اشاره کرد. سپس دکتر همتی استاندار محترم هرمزگان از عملکرد موثر و قوی پژوهشکده در نقش آفرینی تحقیقات در تصمیمات اجرایی شیلاتی استان تشکر و بر اهمیت نقش پژوهش های کاربردی در دستیابی به اهداف پیش بینی شده تاکید کرد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code