به گزارش روابط عمومی موسسه جلسه کمیته جذب منابع با حضور رئیس، معاونین و مدیران  ستاد و مراکز و پژوهشکده های تابعه  موسسه و معاون محترم  دفتر امور فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی  و  رئیس  محترم گروه  مراکز رشد وشرکتهای دانش بنیان این دفتر تشکیل شد. در این جلسه آقای دکتر علی پور از دفتر امور فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در خصوص مراکز رشد و نوآوری، الزامات تاسیس  نحوه انتخاب شرکتهای فناور و چگونگی استقرار آنها در مراکز رشد و نیز امکانات قابل ارائه به این شرکتها در راستای حمایت از نوآوران توضیحاتی را بیان کردند. در ادامه آقای دکتر بهمنی با اشاره به تفاوتهای پژوهش های زیر بخش شیلات باسایر پژوهش های حوزه کشاورزی، بر لزوم حمایت از نوآوری های صنعت شیلات با تاکید کردند. در ادامه جلسه، گزارش درآمد زایی پژوهشکده های آبزی پروری جنوب کشور، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، پژوهشکده میگوی کشور ، پژوهشکده  آبزی پروری آبهای داخلی و پژوهشکده اکولوژی خزر مورد بررسی قرار گرفت.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code