به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی_ گرگان، جلسه آشنایی محققین معین مرکز تحقیقات با مدیریت هماهنگی ترویج و مروجان پهنه جهاد استان با حضور رئیس، محققین معین و کارشناسان مرکز با رئیس اداره ترویج و مروجان پهنه جهاد استان در سالن جلسات برگزار گردید. این جلسه جهت آشنایی و ارتباط بیشترمحققین معین و مروجان پهنه مدیریت هماهنگی ترویج جهاد وهمچنین به منظور برنامه ریزی های راهبردی ترویجی آتی در مناطق آبزی پروری استان و تشکیل دوره های آموزشی برای مروجان پهنه وبهره برداران آبزی پروری تشکیل گردید. در پایان مسئول اداره ترویج جهاد تاکید کرد که اسامی مروجان پهنه و زمینه های کاری آنها در امرترویج و محدوده مناطق ترویجی مروجان پهنه را به این مرکز ارسال نماید. در ضمن براساس موارد فوق الذکر مزرعه دارانی که راغب به انجام همکاری در زمینه های مختلف طرح ترویجی بررسی و با آنها همکاری های لازم به عمل آید.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code