به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی- گرگان، نشست تخصصی بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر با مشارکت اداره کل شیلات استان در سالن جلسات اداره کل شیلات، با حضور رئیس مرکز، معاون صید ادره کل شیلات، معاون پژوهشی، نماینده بخش ارزیابی ذخایر پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و جمعی از صیادان وناظرین پره های صیادی وکارشناسان معاونت صید برگزار شد. مشارکت جامعه بهره برداردر مدیریت پایدار ذخایر نقش مهمی دارد، این مشارکت زمانی هدفمند خواهد بود که با تبادل اطلاعات و آگاهی رسانی همراه باشد، نشست های تخصصی بهترین موقعیت جهت این تبادل اطلاعات وانتقال یافته های ترویجی می باشد واین نشست در راستای انتقال یافته های سالانه بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر در خصوص ذخایر ماهیان استخوانی صورت گرفت. دراین نشست شاخص های عمده برداشت ذخایر با تاکید برذخایر کپور وکلمه وروند تغییرات رسیدگی جنسی ماهی کفال وسفید مورد بررسی وخسارات مالی و بیولوژی ناشی از صید غیر استاندارد در پره های صیادی مورد تحلیل قرارگرفت.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code