به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_ چابهار، پیرو گزارش شکوفایی (بلوم) عروس دریایی قهوه ای (Crambionella orsini) در پروژه ارزیابی ذخایر کفزیان در دریای عمان، و اعلام میزان تراکم و پراكنــش آن در لايه هــای عمقی و مناطق مختلف، حجم عظیمی از عروس دریایی در تورهای گوشگیر تون ماهیان در آبهای فراساحلی (آبهای آزاد) دریای عمان در محدوده عرض جغرافیایی ۱۴ تا ۲۴ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۶۳ تا ۶۶ درجه شرقی توسط صیادان صید سنتی شهرستان چابهار گزارش گردیده است. بدام افتادن عروس دریایی سبب جمع شدن تورها در آب شده است، که در نهایت منجر به کم شدن کارایی صید تورهای گوشگیر تون ماهیان در هر مرحله صید و در نهایت در هر سفر دریایی شد. پس از بررسی مستندات موجود مشخص گردید که این موجودات مهاجم همان عروس دریایی قهوه ای می باشد که در گزارشات قبلی به آن اشاره شده است. با توجه گزارشات ارائه شده مربوط به شکوفایی عروس دریایی قهوه ای از آبهاي ساير كشورهای حاشيه خليج فارس و دريای عمان و نیز مشــاهده آن بوســيله صيادان محلی اســتان سیستان و بلوچستان كه در آبهای دور از ســاحل برای صيد تون ماهيــان فعاليت صيــادی دارند، مي توان نتيجه گرفــت كه شکوفایی این گونه عروس دریایی خاص آبهای ایرانی دریای عمان نبوده بلکه در مقياس وســيع در غرب اقيانوس هند اتفاق افتاده است، با توجه به اینکه گونه عروس دریایی قهوه ای بومی منطقه غرب اقیانوس هند و حوضه های مجاور می باشد. بنابراین، می توان چنين فرض كرد كه شکوفایی گونه عروسی دریایی قهوه ای در منطقه غرب اقيانوس هنــد تحــت تاثير جريانات دريايی به آبهای دريای عمان كشــيده شــده است، که بعد از رسيدن به حوزه دریای عمان، بدليل مساعد بودن شرایط اکولوژیکی در این منطقه پایدار مانده است. وجود شرایط محیطی خاص مانند جریان های دریایی عروس های دریایی را در کنار هم جمع می کند و این موضوع باعث می شود تا عروس دریایی کلنی های عظیمی را تشکیل دهد، که نتیجه آن می تواند منجر به شکوفایی در محدوده آبهای سرزمینی و خسارت به فعالیت های صیادی در منطقه گردد. لذا پایش بررسی پراکنش آنها و فاکتورهای موثر در شکوفایی اینگونه اولین قدم در پیش بینی و مدیریت اثرات حاصل از شکوفایی عروس دریایی می باشد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code