چهارشنبه هشتم مرداد 1399 

اجرایی شدن طرح یاوران تولید

اجرایی شدن طرح یاوران تولید و حضور کارشناسان پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان در سایت های پرورش میگو استان هرمزگان
اخبار مهم سایت | بازدید: 90 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان_ بندرعباس، طرح یاوران تولید با عنوان "پایش، نظارت و ارائه راهکارهای مدیریتی به منظور بهبود کیفی و کمی تولید میگو" در تعداد 5 مزرعه و 76 استخر پرورش میگو در منطقه تیاب شمالی و جنوبی در حال اجرا می باشد. این طرح با هدف شناسایی مشکلات پرورش دهندگان میگو و ارائه راهکارهای مدیریتی از ابتدای سال جاری آغاز گردیده است. به منظور بررسی جامع وضعیت موجود و عوامل تاثیر گذار بر کیفیت و کمیت تولید میگو، کارشناسان پژوهشکده با حضور هفتگی خود، مشکلات موجود سایت های پرورشی در محورهای ذیل را مورد بررسی قرار می دهند و پس از تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از مشاهدات عینی و آزمایشگاهی، راهکارهای مدیریتی رفع مشکلات توسط محققین در قالب فرم های تنظیم شده، در اختیار بهره برداران قرار می گیرد که مراحل اقدامات شامل عناوین ذیل می باشد:
-نظارت بر عملیات آماده سازی استخرها
-سنجش پارامترهای محیطی شامل اکسیژن، شوری،  pH ، دما، شفافیت، آمونیاک و نیتریت
-شناسایی و تعیین تراکم فیتوپلانکتونی
-شناسایی و تعیین فون باکتریایی
-آنالیز غذای مورد استفاده و تعیین ترکیب بیوشیمیایی و ارزش غذایی
-آزمون های تعیین کیفیت سلامت بچه میگو
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code