به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، در دومین روز حضور دکتر جوادی معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر بهمنی رئیس و دکترحافظیه معاون پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، روند اجرای پروژه تعیین زی توده، میزان مجاز قابل برداشت، زمان آزاد سازی و ممنوعیت صید میگوهای تجاری در آب های استان هرمزگان و تعیین ارتباط فاکتورهای اکولوژیک با میزان ذخایر و پراکنش این گونه در ایستگاه های محدوده آب های جزیره هرمز مورد بازدید قرار گرفت. در این گشت دریایی، نحوه نمونه برداری و برآورد میزان قابل برداشت و همچنین ثبت عوامل محیطی موثر بر پراکنش آبزیان توسط دکتر مومنی مجری پروژه تشریح گردید. ایشان اظهار داشت: براساس داده هاي مربوط به توزيع فراواني طول كاراپاس ميگوي موزي كه به عنوان گونه غالب در استان محسوب مي شود، زمان مناسب آغاز فصل صيد ميگو بر اساس طول كاراپاس ميگوي موزي درآب هاي استان هرمزگان تعيين می گردد. براي تعيين ميزان توده زنده ميگو موزي، از چندين شناور محلي و به روش مساحت جاروب شده استفاده و ميزان زي توده محاسبه و سپس كل میزان مجاز صید ميگوها برآورد و به اداره کل شیلات هرمزگان اعلام می گردد. در این گشت دریایی، دکتر عالی زاده، معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات هرمزگان نیز حضور داشت و به اهمیت داده های حاصل از طرح های پژوهشی اشاره و خاطرنشان کرد: خروجی پژوهش های مرتبط در مدیریت صید مورد استفاده قرار می گیرد. دکتر جوادی، در این بازدید در جریان جزئیات عملیات اجرایی پروژه قرار گرفته و از اجرای مطلوب و اثر بخش پروژه تشکر کرد. دکتر بهمنی، به اهمیت اجرای طرح های تحقیقاتی حاکمیتی در حفظ ذخایر آبزیان اشاره کرد و افزود: سالانه فعالیت های تحقیقاتی گسترده ای در قالب پروژه های تحقیقاتی در زمینه برآورد میزان قابل برداشت و روند تغییرات زی توده آبزیان در خلیج فارس و دریای عمان انجام می شود که نقش کلیدی در مدیریت صید آبزیان دارد. آخرین وضعیت سایر طرح های تحقیقاتی مرتبط با بخش ارزیابی ذخایر آبزیان توسط دکتر بهزادی و دکتر سالارپوری تشریح شد. همچنین کیفیت آب های ساحلی و اثرات احتمالی آن بر تنوع و تراکم آبزیان نیز توسط مهندس اکبرزاده توضیحات مبسوطی ارایه گردید.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code