به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور_ گیلان، مهندس الماسی، رئيس سازمان جهاد كشاورزی استان گيلان، مدیر كل شيلات استان گيلان و هیئت همراه از پژوهشكده همزمان با روز جهانی شيلات بازدید به عمل آوردند، همچنین ضمن بازدید از كليه آزمايشگاه های تخصصی در جريان فعاليت های پژوهشی هم قرار گرفتند و با كارشناسان و مسئولين واحدها ديدار و گفتگو كردند. در اين بازديد ابتدا رئيس پژوهشكده در خصوص قدمت ١٠٢ ساله پژوهشكده، ظرفيت ها و پتانسيل های موجود، عملكرد تحقيقاتی از دهه های گذشته تاكنون، آينده پژوهی و دستاوردهای تحقيقاتی و نقش پژوهشكده در ترويج يافته های تحقيقاتی توضيحاتی ارايه دادند. در ادامه رئيس سازمان جهاد كشاورزی استان گيلان به مباحث مهمی در خصوص همكاری بيش از گذشته تحقيقات با بخش اجرا و دستگاه های بهره بردار را مورد توجه قرار دادند و از كليه پژوهشگران خواستند كه يافته های خودشان را بيشتر به منصه ظهور بگذارند و تبليغات گسترده ای در اين خصوص به انجام برسانند. در ضمن خواستار توجه بيشتر مجموعه شيلاتی به آببندان های استان، حفظ ذخاير آبزيان و توجه به موضوع آبزی پروری به ويژه پرورش ماهی در قفس شدند. مدير كل شيلات گيلان، به نقش پژوهشكده در انجام ماموريت های شيلاتی پرداخته و عملكرد پژوهشكده در انجام پروژه های محوله از سوی اداره كل به پژوهشكده را راضی كننده و موثر دانستند و خواستار توجه بيشتر سازمان به افزايش اعتبارات پژوهشی شدند. در ضمن افزايش تنوع گونه های پرورشی، افزايش توليد در واحد سطح و افزايش سرانه مصرف آبزيان و پايش ذخاير آبزيان در دريا را از ماموريت های مهم شيلات دانستند كه حتی پروژه هايی در اين خصوص با همكاری پژوهشكده در حال انجام است. در ادامه دکتر صیاد بورانی، رئیس پژوهشكده خواستار حمايت بيشتر سازمان جهاد كشاورزی از مجموعه پژوهشكده، حمايت و تاكيد رئيس سازمان جهت تخصيص رديف بودجه استانی برای تكميل زير ساخت های ايستگاه تحقيقاتی تغذيه و غذای زنده آبزيان از جمله پمپاژ آب دريا، تكميل زير ساخت های مركز ملی فرآوری آبزيان و همچنين حمايت و همكاری بيشتر سازمان دامپزشكی با آزمايشگاه بخش بهداشت و بيماری ها شدند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code