سه شنبه دوازدهم اسفند 1399 

برگزاری کمیته علمی_ فنی

سی امین جلسه کمیته علمی_ فنی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور برگزار شد
اخبار مهم سایت | بازدید: 117 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سی‌امین جلسه کمیته‌ علمی فنی در سال 1399 با حضور دکتر جوادي، معاون محترم پژوهش و فناوري سازمان تحقیقات، آموزش و ترویـج کشاورزي، آقاي دکتر پورداد، مدیرکل دفتر امور پژوهشـی سازمان، اعضای کمیته‌ علمی فنی و روسای پژوهشکده‌ها و مراکز تابعه برگزار گردید. در این جلسه علاوه بر بررسی اسناد و گزارشات نهایی پروژه‌ها و گزارشات علمی، طبق آئین نامه جدید کمیته علمی فنی پروژه‌های در دست اجرا مورد ارزیابی قرار گرفت. دکتر بهمنی، رئیس موسسه از حضور آقایان دکتر جوادی و دکتر پورداد تشکر کردند. سپس دکتر حافظیه گزارشی از پروژه‌هاي جاري سال 1399به تفکیک بخش‌ها و زیرگروه‌هاي مرتبط ارائه نمودند. دکتر جوادي ضمن تشکر از ارائه گزارش ارزیابی پروژه‌هاي جاري موارد ذیل را جهت تکمیل روند ارزیابی پیشنهاد نمودند.
-بررسی درصد تطابق عملکرد پروژه با سند پروژه
-نظارت بر کیفیت اجرا نظارت بر تعهدات طرف اشتراك
-پیگیري گزارشات و برونداد پروژه‌ها پس از سه ماه از زمان خاتمه پروژه
-تعیین تکلیف پروژه‌هایی که نیاز به توقف دارند (بدلیل محدودیت‌هاي منابع اعتباري، تطابق با پروپوزال و...)
-وضعیت برونداد پروژه‌ها در انتهاي زمان اجرایی
-اثربخشی پروژه‌ها
-تجزیه و تحلیل وضعیت حاضر و دستیابی به وضعیت مطلوب (Gap analysis)
در ادامه دکتر پورداد ضـمن تایید و تطابق اعضاي کمیته علمی_ فنی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور بر اساس دستورالعمل جدید خواستار ارسـال گزارش جـامع تحلیلی فعالیت‌هاي پژوهشـی موسـسه مشـتمل بر رونـد و مـدت تصویب طرح _ پروژه‌هاي تحقیقاتی، آمار و اطلاعات طرح‌هاي مشترك، خـاص، سـرانه‌هاي تحقیقاتی، عملکرد کمیته هاي علمی فنی در مقایسه با سال قبل، فهرست گزارشات تحلیلی، میزان مشارکت در طرح‌هاي کلان، میزان و نحوه همکاري با دستگاه‌هاي اجرایی و فهرست اهم دستاوردهاي ترویجی و فناورانه شدند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code