آگهی مزایده بهره‌‌برداری شناور صیادی فردوس یک
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در نظر دارد مدیریت، حفظ و نگهداری شناور فردوس یک را جهت امور پژوهشی، از طریق مزایده عمومی به اشخاص واجد شرایط مندرج در اوراق مزایده واگذار نماید؛ لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ 1400/3/9 لغایت 1400/3/22 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس: www.setadiran.ir به شماره مزایده 5000091175000001 مراجعه و طبق شرایط اوراق مزایده نسبت به بارگذاری اسناد و مدارک مربوطه اقدام نمائید.
روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code