دوشنبه بیست و نهم شهریور 1400 

برگزاری کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی کاربرد ژنتیک در تکثیر و پرورش آبزیان در شبكه آموزش مجازی شاك برگزار شد
اخبار مهم سایت | بازدید: 430 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، کارگاه آموزشی "کاربرد ژنتیک در تکثیر و پرورش آبزیان" توسط دکتر سجاد نظری از محققان مرکز به صورت وبینار در شبکه آموزش مجازی شاک برگزار گردید.عناوین و مفاهیمی که در طی برگزاری این دوره آموزشی 36 ساعته به آن پرداخته شد در سه بخش متفاوت از قبیل روش های سیتوژنتیک، مهندسی ژنتيك و روش های نوین اصلاح نژاد به شرح ذیل ارائه گردید:
سیتوژنتیک: مفاهیم، اصول و کاربردهای آن در آبزیان، روش های ژنتيك مولكولی و انواع نشانگرهای مبتنی بر PCR ، DNA و كاربرد آن در ژنتيك مولكولی و مهندسی ژنتيك در آبزیان، تکنیک های انتقال ژن در ماهیان، روش های اصلاح نژاد در آبزیان از قبیل: طراحی برنامه و تعيين اهداف اصلاح نژاد، انتخاب معيار مناسب برای انتخاب، فرآيندهای اپی ژنتيک، ژن های کنترل کننده صفات کمی و مکانيسم ژنتيکی صفات- همبستگی بين صفات، وراثت پذيری، خويشاوندی و ضريب همخونيپی، ژنتیک جمعیت و محاسبات مربوط به تعادل هاردی- واینبرگ و رانش ژنی (Genetic drift).
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code