به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور، جلسه کمیته مدیریت صید با هدف آزادسازی ومدیریت صید میگو در محل اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان با حضور معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان، رئیس مرکز و رئیس بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر مرکز، رئیس حفاظت منابهع آبزیان استان و روسای شیلات مناطق و نمایندگان جوامع شیلاتی تشکیل گردید. در این جلسه ابتدا مهندس امیری رئیس شیلات شهرستان کنارک، در خصوص گزارش صید غیر مجاز در صید گاه ها اشاره نمود. سپس دکتر اژدری با عنایت به مطالعه سه ساله ارزیابی ذخایر میگوی سفید هندی در منطقه توسط مرکز به سفارش اداره کل شیلات نتیجه تحقیقات صورت گرفته در مرکز در خصوص وضعیت ذخیره و زمان پیشنهادی صید مطالبی را عنوان نمود. پس از ارایه گزارش فنی دکتر هاشمی رئیس بخش ارزیابی ذخایر مرکز و بحث و تبادل نظر، زمان آزاد سازی فصل صید میگو از تاریخ 10 مهر 1400 مصوب گردید و مقرر شد شیلات شهرستان ها اطلاع رسانی نمایند که صیادان متقاضی صید میگو پس از دریافت مجوز صید از تاریخ مزبور به مدت 4 هفته اقدام به صید کنند. همچنین مقرر گردید اطلاعات روزانه صید و تلاش صیادی توسط آمارگرهای شیلاتی به صورت روزانه و با دقت لازم از صیدگاه ها جمع آوری و پس از دسته بندی در اختیار مرکز قرار گیرد تا با استفاده از تحلیل فنی بر اساس مدل های موجود نسبت به تعطیلی صیدگاه در زمان مقرر اقدام گردد. تمدید تاریخ صید یا ممنوعیت زودتر از موعد بر اساس تحلیل آمار صید خواهد بود که توسط بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر مرکز انجام خواهد شد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code