به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور_ گیلان، سخنرانی علمی تحت عنوان "بررسی مولکولی انگل Gyrodactylus kobayashii دربرخی از مزارع ماهی قرمز واجد تلفات در استان گيلان" توسط دکتر جواد دقیق روحی، عضو هیئت علمی این پژوهشکده، به صورت وبینار ارایه گردید. در سال 1397 مواردی از تلفات ماهی قرمز (Gold fish)در برخی از کارگاه های استان گیلان گزارش شد. بر این اساس، بررسی آلودگی های انگلی به عنوان یکی از علل احتمالی بروز تلفات در این ماهیان در دستور کار قرار گرفت. در مجموع 179 عدد ماهی نمونه برداری و بررسی شدند. از این ماهیان 12 گونه انگل مختلف شناسائی شد. از گروه مژه داران چهار گونه Trichodina sp.، Ichthyophthirius multifiliis،Chilodonella sp.وApiosoma sp.؛ از دیژن ها یک گونه Diplostomum spathaceum ؛ از سخت پوستان انگل Lernaea cyprinacea و از مونوژن ها پنج گونه داکتیلوژیروس D. anchoratus,D.vastator, D.intermedius, D.formosus, D.baueri و یک گونه ژیروداکتیلوس Gyrodactylus sp. شناسائی شد. آلودگی به مونوژن ها در اغلب کارگاه هائی که تلفات داشتند به طور معنی داری بیشتر از سایر کارگاه ها بود (0.05>p).با توجه به غالبیت 26.53 درصدی انگل Gyrodactylus sp. و رکورد آلودگی 379 انگل از یک ماهی 5 گرمی این انگل مخاطره آمیز ترین عامل بیماری زای شایع در این ماهیان و عامل اصلی تلفات تشخیص داده شد. لذا بررسی مولکولی این انگل برای شناسائی دقیق گونه آن با توالی یابی ژن 5.8S و ITS2 انجام و گونه آن G.kobayashiتشخیص داده شد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code