شنبه هشتم آبان 1400 

بازدیدکارشناسان مرکز تحقیقات از پن های خاویاری شرکت مادرتخصصی

بازدید مشترک کارشناسان مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی و کارشناسان شرکت مادرتخصصی ماهیان خاویاری جهت همکاری در صحت سنجی و کالیبراسیون دستگاه های شوری سنج شرکت ، انجام گردید.
اخبار مهم سایت | بازدید: 315 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی_ گرگان، بازدید مشترک کارشناسان مرکز و کارشناسان شرکت مادرتخصصی ماهیان خاویاری جهت همکاری در صحت سنجی و کالیبراسیون دستگاه های شوری سنج شرکت ، انجام گردید. کارشناسان هر دو مرکز با دستگاه های مختلف، یکسان سازی روش های اندازه گیری شوری آب محل نگهداری ماهیان خاویاری مولد در محیط محصورخلیج گرگان انجام گردید. در پایان مقررگردید به منظور ادامه همکاری، بازدیدهای دوره ای جهت کنترل کیفی آب توسط مرکز تحقیقات انجام گیرد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code