به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مقاله خانم دکتر مهناز ربانی ها و همکاران عضو هیئت علمی موسسه در پانل "اثرات و پیامد های تغییر اقلیم بر  زیستگاه ها و تنوع زیستی" کنفرانس بین المللی" تغییر اقلیم دریای خزر" طی روز های 28-27 اکتبر از سوی کنوانسیون تهران (COSPCOM)  ، بصورت سخنرانی مجازی ارائه گردید.
کنفرانس " تغییر اقلیم و تنوع زیستی دریای خزر" (Scientific Conference on Climate Change in the Caspian Sea region)  در ارتباط با درک ضرورت همکاری های منطقه ای برای حفاظت و حمایت از محیط زیست منطقه در قالب چارچوب کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (Convention for the Protection of the Marine Environment of the Caspian Sea) – COSPCOM)  موسوم به کنوانسیون تهران (Tehran Convention) ، طی روز های 6-5 آبان ماه 1400 (27-28 October 2021) بصورت مجازی برگزار گردید. این کنفرانس با حضور نمایندگان علمی- اجرایی از کشورهای حاشیه دریای خزر و همچنین سازمان های ملی، منطقه ای و بین المللی از جمله سازمان هواشناسی کشور (IRIMO)، IPCC، UNEP ، GOIN و TCIS برگزار شدکه در آن 39 مقاله علمی در قالب چهار پانل تخصصی به شرح زیر ارائه شدند.
- Climate of the Caspian Sea region and its changes in the 21st century
-The Caspian Sea level change: analysis, modelling, and long-term projection
-Adaptation to climate change in the Caspian Sea region
-The effects of climate change on the ecosystem and biodiversity of the Caspian Sea
مهمترین رویکرد مورد توجه در این کنفرانس، بررسی چالش ها و مشکلات ایجاد شده در حوضه دریای خزر تحت تاثیر پیامد های ناشی از بحران جهانی تغییر اقلیم بوده است. در این کنفرانس یکی از شش مقاله کارشناسان ایرانی و تنها مقاله از موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و بخش "اثرات و پیامد های تغییر اقلیم بر زیستگاه ها و تنوع زیستی" ، توسط خانم دکتر مهناز ربانی ها و همکاران ایشان (آقایان دکتر فریدون عوفی، حسن فضلی و اکبر پور غلامی) با عنوان " اثرات تغییر اقلیم بر ذخایر ماهیان در محدوده آب های ایرانی دریای خزر (Climate change effects on fish stocks – Iranian waters of the Caspian Sea) در روز دوم کنفرانس ارائه گردید.
در بخش اختتامیه، مجریان و روسای هر پانل تخصصی مهمترین یافته ها و دستاورد های مجموعه سخنرانی های ارائه شده توسط سخنرانان را جمع بندی و ارائه نمودند و سپس پیشنهادات مورد توافق در کنفرانس با عنوان پیشنهادات علمی – اجرایی (به دو زبان انگلیسی – روسی) مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت و تنظیم نهایی گردید. در همین ارتباط دو پیشنهاد ارائه شده از سوی نمایندگان موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و حاضر در کنفرانس (خانم دکتر ربانی ها و آقای دکتر فریدون عوفی) در خصوص 1) لزوم انجام مطالعات ارزیابی ریسک اکولوژی (ERA) در تمامی پروژه ها و طرح های اجرایی توسعه ای در حوضه دریای خزر 2) ضرورت انجام مطالعات یکپارچه طبقه بندی استاندارد اکولوژیک زیستگاه های ساحلی – دریایی (CEMECS) حوضه دریای خزر ، مورد موافقت قرار گرفت و در پیش نویس نهایی برای ارسال به دبیر خانه کنوانسیون تهران منظور گردید.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code