به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر_ ساری، محققین این پژوهشکده با ارائه سه مقاله که به صورت سخنرانی پذیرفته شده بود در کنفرانس بین المللی علوم طبیعی و کاربردی 2021 مکزیک شرکت کردند.
در این کنفرانس که به صورت مجازی و از طریق وبینار برگزار شد، دکتر حسن نصراله زاده، رئیس پژوهشکده با 2 مقاله به عناوین:
1-Study on spatial surface sediment quality at two main tributaries of Gaveh and Gheshlagh Rivers of the Zhaveh Dam-west of Iran
2-Effect of small-scale fish cage culture on sediment quality of the southern Caspian Sea: Case study in Iranian Coast-Nowshahr
و خانم مهندس آسیه مخلوق با ارائه 1 مقاله با عنوان:
1-The survey of water quality based on the phytoplankton and saprobic index in the Zhaveh Dam tributaries (Kurdistan Province, Iran)
حضور داشتند و یافته های علمی خود را در به صورت شفاهی ارائه نمودند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code