به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، جلسه تهیه فهرست منابع ژنتیکی نیازمند مجوز برای صادرات با حضور معاون ترویج و روسا و یا نمایندگان بخش های تخصصی مرتبط موسسه در روز سه شنبه مورخ 2 آذر 1400 در سالن جلسات موسسه برگزار گردید. شایان ذکر است مطابق بند دوم از ماده 23 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست موظف به تهیه فهرست منابع ژنتیکی است که صادرات آنها مستلزم کسب مجوز می باشد. در ادامه  مقرر شد تا روز دوشنبه 8 آذرماه، بخش های تخصصی نسبت به ارائه نقطه نظرات و لیست مربوطه اقدام نمایند و جلسات هماهنگی به طور مداوم برگزار گردد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code