به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، نشست ترمیم ساختار کمیته فنی متناظر ISIRI /ISO /TC 234  تحت عنوان"شیلات و آبزی پروری"‌با حضور جمعی از متخصصان و نمایندگان این حوزه در سازمان شیلات، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی و دانشگاه‌ها و نماینده دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی در روز یکشنبه مورخ 10 بهمن 1400 به صورت مجازی از طریق سامانه جلسات آنلاین سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد.
در این نشست پس از ارائه توضیحات و آشنایی با فرآیند تدوین استانداردهای بین المللی، ساختار کمیته فنی TC 234 با توافق حاضرین در جلسه، دکتر مهرناز بنی اعمام، عضو هیات علمی موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، دکتر عباسعلی مطلبی رئیس کانون هماهنگی دانش و صنعت آبزیان‌، دکتر حسینعلی عبدالحی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به ترتیب به عنوان دبیر، رئیس، نایب رئیس کمیته فنی متناظر ISIRI /ISO /TC 234 انتخاب شدند.
لازم به توضیح است کمیته فنی مذکور در فوریه سال  2007 در زمینه  شیلات و آبزی پروری در ایزو تشکیل گردید. سازمان ملی استاندارد آمریکا (ANSI) و انجمن مهندسین کشاورزی و زیستی امریکا (ASABE) این کمیته را سازماندهی و حمایت می‌کنند  و جمهوری اسلامی ایران در کمیته فنی بین المللی  ISO /TC 234 و کلیه کمیته‌های فرعی زیرمجموعه، عضو فعال (P) می‌باشد. همچنین انتشارات این کمیته، مدارک و راهنماهای ارزشمندی را به عنوان اطلاعات پایه در حوزه شیلات و آبزی‌پروری ارائه می‌دهد که مورد استفاده در سایر کمیته‌های فنی و فرعی ایزو نیز می‌باشد. لذا مشارکت متخصصین کشور در تدوین راهنماها و استانداردهای بین المللی مربوطه بسیار حائز اهمیت است.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code