دوشنبه دوم خرداد 1401 

برگزاری کارگاه آموزشی_ ترویجی

کارگاه آموزشی_ ترویجی تک جنس سازی ماهیان سردآبی توسط مهندس محمدتقی آژیر محقق مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور_ تنکابن برگزار شد.
اخبار مهم سایت | بازدید: 262 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور_ تنکابن، کارگاه آموزشی_ ترویجی تک جنس سازی ماهیان سردآبی جهت پرورش در استخرها و قفس های دریایی توسط مهندس محمدتقی آژیر محقق این مرکز برگزار گردید. مطالعات زیستی جنینی و تقسیمات سلولی، مطالعات انجام شده در دنیا در خصوص تک جنس سازی با روش های مرسوم، سابقه تک جنس سازی در ایران، هورمون های کاربردی در دنیا و ایران، روش های تأیید تک جنس سازی، اثرات و بازدهی تک جنس سازی در تولید مزارع و بررسی و امکان سنجی تولید ماهی آزاد دریای خزر تک جنس، از جمله محورهای این کارگاه آموزشی بود.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code