دوشنبه دوم خرداد 1401 

برگزاری سخنرانی علمی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور_ گیلان

سخنرانی علمی با عنوان "تاثیر رهاسازی مستقیم بچه ماهیان سفید فرم بهاره به محیط طبیعی مصب و ساحل دریای خزر، برخی شاخص های فیزیولوژی" توسط دکتر محدثه احمدنژاد در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور برگزار گردید.
اخبار مهم سایت | بازدید: 208 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور_ گیلان، سخنرانی علمی با عنوان "تاثیر رهاسازی مستقیم بچه ماهیان سفید فرم بهاره به محیط طبیعی مصب و ساحل دریای خزر بر برخی شاخص های فیزیولوژی" توسط دکتر محدثه احمدنژاد از اعضای هیئت علمی این پژوهشکده، مورخ 1 خرداد 1401 در سالن کنفرانس پژوهشکده برگزار گردید. ماهی سفید (Rutilus kutum) با ارزش ترین گونه ماهی استخوانی در سواحل ایرانی دریای خزر می باشد و بیش از نیم قرن از تکثیر و بازسازی ذخایر آن توسط سازمان شیلات ایران می گذرد. مواجه شدن با پدیده تغییر اقلیم و خشکسالی در سالیان اخیر منجر به کم شدن آب بسیاری از رودخانه های مکان مهاجرت تولید مثل این ماهی در شمال ایران شده است. کم شدن دبی آب رودخانه ها برنامه رهاسازی این بچه ماهیان را دچار مشکل نمود. راه حل پیشنهادی پیش رو، جهت برون رفت از این مشکل، بررسی مکان های مصبی و ساحلی دریای خزر و توان تحمل بچه ماهیان در شوری های این مناطق، هنگام رهاسازی می باشد. در تحقیق حاضر قابلیت تحمل شوری، انطباق پذیری و بقاء در شوری های ppt7 به بالا در نواحی مصبی و ساحلی دریای خزر برای اوزان نیم، یک و یک و نیم گرم از این بچه ماهیان توسط ارزیابی شاخص های تنظیم اسمزی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مکان مناسب رهاسازی بچه ماهیان در هنگام کم بودن دبی آب رودخانه ها در زمان های خشکسالی، نواحی مصبی نزدیک ساحل دریا بوده و وزن مناسب رهاسازی در این مناطق، وزن یک گرم به بالا می باشد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code