به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی_ گرگان، چهارمين جلسه كميته برنامه ريزی و نظارت بر رهاسازی بچه ماهيان دريايی استان، با حضور مدير كل دفتر بازسازی و حفاظت از ذخاير ژنتيكی آبزيان سازمان شيلات ايران، سرپرست اداره كل شيلات گلستان، مدير امور ماهيان خاوياری، رئيس مركز و روسای مراكز بازسازی ذخاير استان و ساير اعضا اين كميته، در محل سالن جلسات اداره كل شيلات گلستان برگزار گردید. سرپرست اداره كل شيلات گلستان در خصوص مصوبات اين جلسه گفت: با توجه به كاهش ذخاير ژنتيكي ماهيان خاوياری و اهميت بازسازی ذخاير اين ماهيان ارزشمند، دستورالعمل جامعی با همكاری انستيتو تحقيقات بين المللی ماهيان خاوياری، موسسه تحقيقات علوم شیلاتی کشور، مديريت امور ماهيان خاوياری استان ها و ادارات كل سه استان شمالی، در خصوص افزايش ضريب بازماندگی مولدين موجود در كارگاه ها در تمامی مراحل شامل نگهداری قبل و بعد از عمليات تكثير، تدوين می گردد.  مهندس اسماعيل جباری با اشاره به اهميت نگهداری مولدين ماهيان خاوياری افزود: مقرر گرديد مديريت امور ماهيان خاوياری با مراكز بازسازی ذخاير استان، در خصوص نگهداری مولدين نارس يا مولدين صيد پاييزه، تا فرا رسيدن زمان مساعد تكثير همكاری لازم را به عمل آورد. وی بيان داشت: ارزيابی متغيرهای موثر و بالقوه داخلی و محيطی مانند نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدهای مراكز بازسازی ذخاير در استان و همچنين پايش ظرفيت اكولوژيكی رودخانه های گرگانرود و قره سو در دستور كار مركز تحقيقات ذخاير آبزيان آبهای داخلی_ گرگان قرار می گيرد.  سرپرست اداره كل شيلات گلستان گفت: يكی از مسائل مهم بازسازی ذخاير ماهيان خاوياری استان در حال حاضر كاهش صيد مولدين خاوياری و ناهمگونی تركيب جنسيتی مولدين صيد شده است. مقرر شد اداره كل شيلات استان گلستان با همكاری مركز تحقيقات ذخائر آبزيان آبهای داخلی و مديريت امور ماهيان خاوياری استان، دلايل اين موضوع را بررسی و نتيجه را به دفتر بازسازی ذخاير سازمان شيلات ايران اعلام خواهد كرد. همچنين در اين جلسه دبير كميته برنامه ريزی و نظارت بر رهاسازی بچه ماهيان دريايی استان گفت: تاكنون و با گذشت قريب به یک ماه از آغاز زمان ذخيره سازی در آبهای استان، 470 هزار قطعه بچه ماهی خاوياری و بالغ بر 20 ميليون قطعه بچه ماهی استخوانی در دو رودخانه قره سو و گرگانرود رهاسازی و راهی دريای خزر شد. دكتر محسن يحيايي در پايان افزود: پيش بينی می شود تا پايان رهاسازی تعداد 45 ميليون قطعه انواع بچه ماهی خاوياری و استخوانی در رودخانه های استان رهاسازی گردد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code