به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اولین جلسه شورای راهبردی تحقیقات شیلات برگزار شد.
در این جلسه معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و سازمان شیلات ایران به همراه معاونین دو سازمان و روسای پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، موسسه واکسن و سرم سازی رازی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، موسسه آموزش و ترویج کشاورزی و موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور حضور داشتند.
طی تصمیمات انجام گرفته، رئیس سازمان شیلات ایران، به عنوان رئیس شورای راهبردی و رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به عنوان دبیر شورا وظیفه پیگیری مصوبات شورا برعهده داشته و روسای موسسات تحقیقاتی حاضر و معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان اعضای ثابت از طرف سازمان معرفی شدند.
مقرر گردید در جلسات منظم اعضای شورا، نسبت به افزایش نفوذ دانش در تولید و توسعه جهادی محصولات شیلاتی برنامه ۱۴۰۴ وزیر جهاد کشاورزی اقدام شود.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code