به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، جلسه مشترک معرفی ظرفیت ها و دستاوردهای ترویجی شیلاتی   با موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، در محل سالن جلسات موسسه برگزار شد. در این جلسه که با حضور دکتر حسین زاده، معاون ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی و همکاران آن معاونت و دکتر ابراهیمی، رییس موسسه آموزش و ترویج و همکارانشان، دکتر شکوری، معاون توسعه آبزی پروی سازمان شیلات ایران و مهندس آزادی همچنین روسای مراکز و پژوهشکده های تابعه موسسه برگزار شد، ابتدا دکتر حسین زاده به معرفی موسسه و ارائه مختصری از تاریخچه موسسه و سیر تکاملی شبکه دانشی تحقیقات شیلات و اهداف و وظایف و دستاوردهای به دست آمده در سال های اخیر اشاره کرد. وی سپس به ارائه گزارشی از فعالیت های آن معاونت از قبیل اجرای بیش از 25 طرح ترویجی، ایجاد سایت های الگویی متعدد، اجرای بیش از 1500 نفر روز مزرعه، اجرای بیش از 3500 نفر روز برنامه انتقال یافته های علمی، ایجاد سایت های الگویی، انتشارات ترویجی، ایجاد مزرعه الگویی ترویجی، اجرای طرح یاوران تولید، ایجاد کاروان های ترویجی، برگزاری سلسله وبینارهای ترویجی در خصوص انتقال تجربیات نمونه های ملی کشاورزی در بخش شیلات و آبزیان، اخذ شابک برای طرح های ترویجی، مدیریت دانش و تولید محتوا و غیره تالار ترویج، تولید اپلیکیشن های شیلاتی و... پرداخت.  
سپس دکتر ابراهیمی، رییس موسسه آموزش و ترویج، توسعه منابع انسانی و سرمایه های اجتماعی بخش کشاورزی و منابع طبیعی و جوامع روستایی و عشایری کشور از طریق تدارک خدمات آموزشی ترویجی تقاضا محور را از اهداف و ماموریت های موسسه آموزش و ترویج برشمرد و نگاه ویژه به کشاورزی خانوادگی، جوانان، زنان و اقشار آسیب پذیر مخاطب محوری را از اهم موارد دانست. دکتر ابراهیمی، در ادامه از ظرفیت ها و زیرساخت های معاونت آموزش و ترویج کشاورزی به هنرستان های کشاورزی، مراکز آموزش کشاورزی، مراکز ترویج و توسعه فناوری، تنوع رهیافت ها، روش ها و الگوهای متناسب با جامعه مخاطب، ساختار سازمانی چند سطحی از ستاد تا دهستان، گستره وسیع موضوعی، عملیاتی، مخاطبان خاص (زنان و جوانان روستایی و عشایری) شبکه عاملین ترویج غیردولتی و مردمی، شبکه مروجان ارشد و محققان معین و شبکه رسانه های آموزشی و ترویجی اشاره کرد. وی درادامه به اهم موارد و محورهای مشارکت موسسات تحقیقاتی در زمینه توسعه مهارت و آموزش کشاورزی اشاره کرد.
در ادامه دکتر شکوری، معاون توسعه آبزی پروری و مهندس آزادی از سازمان شیلات به ارائه نقطه نظراتشان پرداختند.
دکتر حافظیه معاون پژوهش و فناوری موسسه نیز با بیان اینکه 60 درصد برونداد پروژه ها به سمت ترویجی شدن است، گفت: بعد از اجرای پروژه های تحقیقاتی باید به سمت اجرای پروژه های تحقیقی ترویجی برویم و دو مسئله نیروی انسانی و اعتبارات، مهمترین مشکلی است که در انجام پروژه های ترویجی با آن روبرو هستیم.
در پایان مقرر شد برنامه تحولی بخش آموزش و ترویج در موسسه تدوین گردد و این بسته در قالب الزامات و فرآیندهایی که اولویت دارد و قرار است اتفاق بیفتد، تهیه گردد و کارگروهی نیز برای پیگیری این موضوع در موسسه تشکیل گردد.  
گفتنی است در این جلسه، دکتر علی نژاد، مهندس پیری، سرکار خانم مهندس عظیمی و خانم دکتر طهماسبی نیز از موسسه آموزش و ترویج کشاورزی حضور داشتند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code