به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر_ ساری، مقاله ارائه شده توسط دکتر حسن نصراله زاده با عنوان "مطالعه برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب، پیرامون پرورش ماهی در قفس دریای خزر_ سواحل ایران، مطالعه موردی منطقه نوشهر" که به صورت سخنرانی در دومین همایش ملی_ منطقه ای آبزی پروری ارائه گردید، از طرف کمیته علمی این همایش به عنوان مقاله برتر در گروه بوم شناسی، ارزیابی و بازسازی ذخایر برگزیده شد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code