به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی_ گرگان، گزارش عملکرد سالانه مرکز از طریق ویدیو کنفرانس توسط دکتر آقایی مقدم به سمع و نظر رئیس موسسه، دکتر محمود حافظیه، معاون پژوهشی موسسه دکتر قائدنیا، دکتر حسین زاده و دکتر شریف روحانی، قائم مقام موسسه رسید. در این گزارش مرکز در سالجاری 5 پروژه داشته که یک پروژه در خصوص تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی و سه پروژه در زمینه مدیریت اقتصادی و ترویجی یک پروژه دارای گزارش نهایی فروست دار بود و در زمینه مقالات علمی پژوهشی خارجی یک مقاله ( Q1 ) و دو مقاله ( Q2 ) در زمینه امنیت غذایی و همچنین یک یافته قابل ترویج (مندرج در کتاب یافته های قابل ترویج یا مورد تایید دفتر امور پژوهشی) بود. پژوهش بنیادی یک مورد و پروژه کاربردی توسعه ای خاص نیز یک مورد و پروژه کاربردی توسعه ای غیر خاص 3 مورد گزارش نهایی دارای فروست 3مورد نشریات فنی مروری (دارای فروست ) یک مورد مقالات علمی پژوهشی خارجی (Q1) دو مورد ( Q2 ) و مقالات علمی پژوهشی خارجی ( 3 Q ) یک مورد به نشر رسید. یافته قابل ترویج به نشر رسیده نیز یک مورد بوده است. نشریات فنی مروری دارای فروست یک مورد و مقالات علمی و پژوهشی معتبر داخلی و خارجی پنج مورد به نشر رسیده اند. 15 مقاله نیز در مجلات ترویجی منتشر شد. در زمینه تعاملات بین المللی نیز یک مورد حضور در کنفرانس های معتبر بین المللی. در برگزاری دوره و کارگاه آموزشی بین المللی داخلی یک مورد بوده است.
مشکلات پژوهشی:
کمبود اعتبارات پژوهشی مستقل، فرسودگی زیر ساخت ها و تجهیزات در ایستگاه قره سو و آزمایشگاه های مرکز، کمبود نیروی انسانی متخصص با توجه به وظیفه مندی مرکز و نیازهای پژوهشی استان، عدم همکاری موثر اداره کل شیلات در جذب اعتبارات از استان و ارتباط با بخش خصوصی و عدم در اولویت قرار گرفتن پژوهش های حوزه شیلات آبزی پروری در برنامه های کلان استان
فعالیت های ترویجی و تجاری 1401 مرکز:
برنامه روز مزرعه 3 مورد 149 نفر آموزش_ کارگاه آموزشی ترویجی 4 مورد 234 نفر روز آموزش_ بازدید طرح یاوران تولید 25 مورد_ دوره آموزشی کارشناسان پهنه 7 مورد 30 نفر روز آموزش_ نشست ترویجی با اتحادیه ها 2 مورد_ نشست ترویجی با اتحادیه ها و جلسات ترویجی و کارگروه ها همچنین مدیریت مزارع پرورش میگو و مدیریت تغذیه در قفس توسط کارشناسان پهنه، مدیران و محققین، نشست با اتحادیه و پرورش دهندگان ماهیان گرمابی شرق گلستان برگزاری دوره و کارگاه آموزشی درباره پرورش میگو با همکاری پژوهشکده میگوی کشور و پژوهشکده اکولوژی دریای خزر. در نهایت دکتر حافظیه از تلاش های مدیریت و همکاران مرکز تشکر نمودند و دکتر  قائد نیا نیز با تشکر از زحمات همکاران توضیحاتی ارائه نمودند همچنین دکتر حسین زاده از تعامل مثبت مرکز با سایر پژوهشکده ها و مراکز قدر دانی نمود و دکتر شریف روحانی از فعالیت های مرکز در خصوص ماهیان تزئینی قدردانی و توصیه هایی در خصوص ورود بیشتر مرکز در زمینه پرورش ماهیان خاویاری در پن در خلیج گرگان ارائه نمود.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code