شنبه بیست و هفنم اسفند 1401 

انتشار یادداشت اعضاء هیات علمی ستاد موسسه در ویژه نامه تنوع زیستی (فصلنامه بازتاب تات)

یادداشت مشترک دکتر فریدون عوفی و دکتر مهدی گلشن با عنوان مجموعه منابع ژنتیکی آبزیان کشور، در ویژه نامه تنوع زیستی فصلنامه اثر بخشی بازتاب تات – کشاورزی دانش بنیان منتشر گردید.
اخبار مهم سایت | بازدید: 212 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، یادداشت مشترک دکتر فریدون عوفی و دکتر مهدی گلشن با عنوان مجموعه منابع ژنتیکی آبزیان کشور، در ویژه نامه تنوع زیستی فصلنامه اثر بخشی بازتاب تات – کشاورزی دانش بنیان در حالی منتشر شد که در این ویژه نامه 11 مقاله در زمینه تنوع زیستی (ژن، گونه، زیستگاه)، بانک های ژن، کلکسیون های منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی (گیاهان زراعی و باغی، حشرات و جانوران زیان آور بخش کشاورزی، دام و طیور، و آبزیان کشور) و همچنین معرفی موزه ها، هرباریوم ها و باغ گیاهشناسی در موسسات و مراکز تابعه وزارت جهاد کشاورزی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ارائه شده است. در نوشتار مجموعه منابع ژنتیکی آبزیان کشور که توسط دکتر فریدون عوفی و دکتر مهدی گلشن از اعضاء هیات علمی ستاد موسسه منتشر شده است، با توجـه بـه اهمیـت و جایـگاه تنـوع زیسـتی و ژنتیکـی آبزیـان كشـور و در معـرض خطـر قـرار گرفتـن تعـدادی از گونه هـای بـا ارزش اقتصادی، مباحثی با عناوین تاریخچه، معرفی و وضعیت موجود کلکسیون آبزیان کشور، اثر بخشی و اهمیت اقتصادی و کاربردی، و برنامه های آتی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور برای توسـعه بانک هـای ژن زنـده و بانک هـای سـلولی- مولکولی آبزیـان برای گونه هـای بومـی و بوم زاد در معرض خطر تنظیم و ارائه شده است.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code