به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور_ بوشهر، جلسه بررسی مسائل و چالش های شیلاتی استان تشکیل گردید. در این نشست مشترک دکتر دشتیان نسب، رئیس پژوهشکده و دکتر امینی، مدیرکل شیلات استان بوشهر، به اتفاق محققان و کارشناسان خود مسایل و چالش های شیلاتی استان بوشهر را مورد بحث و بررسی قرار دادند. دکتر آئین جمشید، معاون پژوهشی با گزارشی از تحقیقات در حوزه ذخایر دریایی، روند صید آبزیان در بیش از دو دهه را بررسی و سپس به چالش های صنعت آبزی پروری و آمار مربوطه پرداخت. ‌ایشان در بررسی روند صید آبزیان استان، به کاهش صید گونه های کلیدی و یا افزایش برخی گونه ها همچون میگو، ماهی مرکب و ماهی یال اسبی در بیش از دو دهه، اشاره کرد و در ادامه به چالش های حفاظت از آبزیان و ذخایر دریایی، به ویژه ضرورت مدیریت صید ضمنی پرداخت. دکتر آیین جمشید نتایج پژوهش در بخش آبزی پروری را با نمودار میزان دو دهه تولید میگوی پرورشی در استان بوشهر، مقایسه آن با سایر کشورها و وضعیت زیر ساخت های آبزی پروری در دریا و ساحل بیان کرد و در بخش پایانی به چالش ساختاری آبزی پروری، به ویژه پرورش ماهی در قفس پرداخت. سپس در این جلسه، دیدگاه های کارشناسان و محققان بخش های مختلف در شیلات و پژوهشکده میگوی کشور مطرح شد. دکتر قوام پور از شیلات، موضوع تعیین و اصلاح نژاد میگوی پرورشی و تولید جیره غذای تخصصی را مطرح کرد. دکتر یگانه از پژوهشکده، چالش های مرتبط با آمار واقعی در شیلات را اشاره کرد. دکتر مبارکی درباره ضرورت نرسری در مزارع و طرح تحقیقاتی مربوطه تاکید کرد. دکتر خلیل پذیر، به چالش های متعدد بویژه چالش انرژی، بازاریابی، پساب مزارع و برداشت مرحله ای اشاره کرد. دکتر شریفی نیا نیز به نقش کلیدی جذب، تخصیص و مدیریت بودجه پژوهشی در رفع چالش ها اشاره نمود. خانم دکتر محسنی‌زاده، به نقش راهبردی شیلات در تامین امنیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ضرورت برخورداری بیشتر از امکانات موجود در چرخه مدیریت استان پرداخت. خانم مهندس اشرف، معاون آبزی پروری شیلات بوشهر، موضوع نرسری در مزارع، غذا، تراکم در پرورش، کیفیت بچه ماهی و اهمیت تعاملات با پرورش دهندگان را مطرح کرد. دکتر امینی، مدیر کل شیلات، به موضوع غذا در آبزی پروری، آموزش، مشکلات صیادی، آلودگی و تخصیص حق آلایندگی استان پرداخت و با ابراز خرسندی از ارائه نظرات کارشناسی و راهبردی در این جلسه، بر ادامه گفتگوها و تعاملات بیشتر دوجانبه تاکید کرد. دکتر دشتیان نسب، رئیس پژوهشکده میگوی کشور در این جلسه با جمع بندی موارد مطرح شده، به تجربه قبلی پژوهشکده در تحقیقات میگوی ایندیکوس اشاره و بر پتانسیل های موجود پژوهشکده، برای استفاده از سایت های الگویی در ترویج نرسری، معرفی گونه های جدید، تولید محصولات زیست فناورانه، مدیریت ذخایر و بازسازی ذخایر تاکید کرد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code