به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، سخنرانی علمی با عنوان "روش های پرورش ماهی کپور علف خوار (آمور)" توسط سید افشین امیری  از محققان غیر هیات علمی این پژوهشکده در سالن کنفرانس این پژوهشکده برگزار شد. در این سخنرانی روشهای پرورش ماهی کپورعلف خوار در ایران و جهان که شامل روش پرورش سبز (Green culture model) پرورش در قفس، پرورش درسیستم مداربسته، پرورش درسیستم  IPAو پرورش (Pen culture)است معرفی و ارائه شد. همچنین میزان تولید و تکنولوژی هر کدام از روشهای پرورش و نیز معایب و مزایای هر کدام تشریح و مورد بحث قرار گرفت.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code