به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور_ گیلان ، کارگاه آموزشی تحت عنوان " آشنایی مقدماتی با نظام نوین ارزيابی عملكرد اعضای غيرهيئت علمی سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزی" توسط میرهاشمی نسب، معاون اداری و مالی پژوهشکده در سالن کنفرانس برگزار شد.
این کارگاه با هدف افزایش آگاهی مدیران و همکاران با شیوه نامه ارزیابی عملکرد، چگونگی تکمیل فرم های مربوط به شاخص های عمومی و اختصاصی، روند بررسی در کمیته منتخب ارزیابی و نحوه امتیازدهی همراه بود.
همچنین توضیحاتی در خصوص شرایط احراز پایه های تشویقی و مراحل ارتقاء رتبه همکاران غیر هیئت علمی ارائه شد. در پایان به سوالات شرکت کنندگان در ارتباط با موضوع ارزیابی عملکرد، پاسخ داده شد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code