به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور_ اهواز، در اولین روز از هفته پژوهش سخنرانی با عنوان "غنی سازی غذای زنده با استفاده از روش لیپوزوم" توسط عضو هیات علمی پژوهشکده منصور طرفی موزان زاده در تاریخ 11 آذر سال جاری ارائه شد.
در این ارائه طرفی به کمبود برخی از مواد مغذی نظیر اسید های چرب چند غیر اشباع بلند زنجیره، سلنیوم، ید و اسید های آمینه آزاد در غذاهای زنده رایج در مراکز تکثیر ماهیان دریایی مانند: روتیفر و آرتمیا اشاره کرد و گفت: با استفاده از روش لیپوزوم، غنی سازی غذاهای زنده با مواد مغذی که در آب حل می شوند و از دست می روند امکان پذیر می‌باشد.
وی سازوکار لیپوزوم را تشریح کرد و افزود: لیپوزوم با ایجاد یک غشا فسفولیپیدی دو لایه این مواد مغذی را در مرکز خود محافظت کرده و غذاهای زنده با فیلتر این لیپوزوم ها با مواد مغذی غنی سازی می شوند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code