سه شنبه چهارم آبان 1395 

معرفی نظام نوین ترویج

نظام نوین ترویج به منظور مداخله گری فعال ترویج در نظام تولید کشاورزی و منابع طبیعی برای افزایش دانش فنی و تخصصی و کاربردی کارشناسان و همچنین بهره گیری از رویکردهای ترویجی مطلوب به منظور ارتقای مهارت های فنی و مدیریتی بهره برداران شاغل به فعالیت کشاورزی و منابع طبیعی تدوین و اجرا می شود ارکان سه گانه طرح به شرح ذیل می باشد ساماندهی و تجهیز مراکز جهاد کشاورزی دهستان به عنوان نقطه تماس با بهره برداران تعیین پهنه به منظور پاسخگویی به نیازهای بهره برداران
اطلاعیه ها | بازدید: 2741 مرتبه | 0 نظر
نظام نوین ترویج به منظور مداخله­ گری فعال ترویج در نظام تولید کشاورزی و منابع طبیعی برای افزایش دانش فنی و تخصصی و کاربردی کارشناسان و همچنین بهره­گیری از رویکردهای ترویجی مطلوب به منظور ارتقای مهارت های فنی و مدیریتی بهره برداران شاغل به فعالیت کشاورزی و منابع طبیعی تدوین و اجرا می شود.
ارکانسهگانهطرحبهشرحذیلمیباشد:
 1. ساماندهی و تجهیز مراکز جهاد کشاورزی دهستان به عنوان نقطه تماس با بهره برداران.
 2. تعیین پهنه به منظور پاسخگویی به نیازهای بهره برداران، توسط کارشناسان مسئول هر پهنه.
 3. استقرار مدیریت دانش به منظور دسترسی ذینفعان به دانش فنی و یافته های تحقیقاتی.
مجریان اصلی فعالیت ها در این طرح کارکنان و کارشناسانی هستند که در مراکز جهادکشاورزی دهستان ها به فعالیت اشتغال دارند و با استفاده از توانمندی های شرکت های خدمات مشاوره ای، کلینیک های گیاه پزشکی، مددکاران و تسهیلگران، شرکت های تولیدکننده ادوات و نهاده ها و... اقدام به ارائه خدمات مناسب به بهره برداران هر پهنه تولیدی می کنند. بدیهی است که اقدامات ترویجی ارائه شده در این طرح در زمینه سیاست های بخش های اجرایی وزارت جهاد کشاورزی و مبتنی بر جهت دهی و بهره ورسازی نظام های تولید و حرکت به سمت استقرار نظام مناسب بهره برداری، تدوین شده است .
ضرورتاجرایطرح
 1. پاسخگویی به مسائل و مشکلات کشاورزان در عرصه های تولیدی از طریق تعریف پهنه برای حدود 8000 نفر از فارغ التحصیلانی که در مراکزجهاد کشاورزی، جذب شده اند .
 2. انتقال دانش فنی و یافته های تحقیقاتی به کشاورزان مستقر در هر پهنه تولیدی از طریق ایجاد شبکه مدیریت دانش کشاورزی .
 3. انسجام سازمانی و بهره­گیری از جمیع عوامل دولتی و غیردولتی در ارائه خدمات به کشاورزان که از طریق مشارکت تحقیقات در اجرای برنامه ها و طرح های ترویجی، تدوین و برنامه ریزی اجرایی می شود .
 4. ساماندهی و تجهیز مراکز جهاد کشاورزی دهستان به عنوان نقطه ارتباطی بخش ( تحقیق، اجرا، ترویج ) با تولیدکنندگان از طریق تدوین دستورالعمل لازم و تصویب و ابلاغ آن توسط مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی.
اهدافطرح
 • ایجاد فضای مناسب کاری برای کارشناسان مراکز جهادکشاورزی دهستان از طریق ساماندهی و تجهیز مراکز.
 • امکان دسترسی کلیه کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی دهستان به دانش فنی و تخصصی و یافته های تحقیقاتی با استقرار نظام مدیریت دانش.
 • افزایش قدرت پاسخگویی وزارت جهاد کشاورزی به تمامی کشاورزان از طریق تعیین پهنه تولیدی و کارشناس مسئول پهنه.
 • افزایش اثربخشی فعالیت های بخش کشاورزی در عرصه های تولیدی از طریق همکاری مشترک تحقیقات، اجرا، ترویج و کشاورزی.
 • استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی در خدمات رسانی به کشاورزان با اولویت شرکت های خدمات فنی و مشاوره ای مستقر در پهنه های تولیدی.
 • دسترسی مدیران و برنامه ریزان به اطلاعات دقیق و کیفی پهنه های تولیدی از طریق سامانه ذیربط .
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code