به گزارش روابط عمومی مرکز، چهارمین جلسه کارگروه ترویج این مرکز با حضوراعضای کارگروه، آقایان بایرام محمد قرنجیک ؛ یوسف ایری؛ اسمعیل پقه ،حسین پیری به همراه دبیر کارگروه ترویج مهندس عبداله حق پناه و معاون پژوهشی مرکز در سالن کنفرانس مرکز تشکیل گردید. در این جلسه در خصوص دستورالعمل ها؛ تهیه پوستر؛ بروشورو نشریه ترویجی همکاران جهت ارسال به کارگروه ترویجی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشورو پیگیری تشکیل کارگروه ترویجی مشترک با اداره کل شیلات استان ، مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی جهاد استان، مرکز آموزش تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ، اداره آموزش بهره برداران و برگزاری نشست های تخصی و روزمزرعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code