به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، دکتر محمود محسنی، مجری پروژه تحقیقاتی"بهینه‌سازی و تولید غذای بچه‌ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) موفق به تولید جیره اقتصادی ماهی آزاد دریای خزر شد. دستاوردهای توسعه‌ای این جیره شامل: 1- افزایش شاخص‏ های رشد و تغذی ه‏ایی ماهی ‌آزاد دریای‌ خزر در مراحل مختلف پرورش 2- تقویت سیستم ایمنی در بچه‌ماهیان و ماهیان‌مولد پرورشی 3- ایجاد پایلوت الگویی به‌ منظور تولید جیره ‌غذایی مخصوص ماهی آزاد در مراحل مختلف رشد 4- رونق اقتصادی در بخش‏ های دولتی و خصوصی ذیربط می‌باشد. از مزایا و ویژگی‌های جیره اقتصادی ماهی آزاد دریای خزر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- این جیره کاملاً اختصاصی ماهی آزاد دریای خزر می‌باشد که می‌تواند با راندمان مطلوبی برای پرورش این گونه عمل کند.
- از آنجا که نسبت اجزای جیره به دقت تعیین گردیده است، لذا می‎توان بیان نمود یک جیرة اقتصادی و مقرون به صرفه خواهد بود.
- افزایش مطلوبیت غذا، بهبود کیفی جیره‌های غذایی و بهبود عملکرد سیستم ایمنی بچه ماهیان.
- ارتقای وضعیت موجود جهت دستیابی به حداقل ضریب تبدیل غذایی و افزایش تولید در واحد سطح.
- ایجاد قطب تولید جیره غذایی مخصوص ماهی‌ آزاد دریای خزر در سطح ملی و بین المللی و کاهش هزینه‏های تولید ماهی آزاد دریای خزر.
- این جیره با استفاده از مواد اولیة تهیه شده از بازار محلی تهیه شده و در شرایط اقلیمی کشور تهیه و فرموله گردیده است، بنابراین یک جیرة کاملا محلی و منطبق بر شرایط آب و هوایی کشور می‌باشد که از لحاظ هر دو جنبه مزیت حساب می‌شود.
شایان ذکر است که مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور طی عقد قراردادی موفق به واگذاری دانش‌فنی تولید جیره اقتصادی ماهی آزاد دریای خزر به شرکت خوراک آبزیان فرادانه گردید.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code